Välkommen till sidan med blanketter för Årsrapporting

I bakgrunden laddas nu blanketterna in för Årsrapporterna under tiden du läser detta.

Årsrapporten består av 5 delar.
  1. Aktiviteter som din avdelning deltagit i samt ekonomi.
  2. Valda funktionärer i din styrelse.
  3. Utåtriktade aktiviteter din bedrivit under året.
  4. Vad planerar din avdelning att göra under året som kommer.
  5. Vilka kommer representera din MHF-avdelning på regionårsmötet

De uppgifter du anger ligger till grund för de rapporter som skall skickas vidare till uppdragsgivare, förbund, landsting, bidragsgivare m.fl. så att MHF kan erhålla pengar för det arbete som utförs. En bra redovisning av det som utförs i avdelningarna kan vara avgörande för hur vänligt sinnade uppdragsgivare ställer sig till att finansiera nästa års verksamhet. Den redovisning som Regionen kan göra baseras på denna information som rapporteras in, varför en bra redogörelse för det som utförs bidrar till att din avdelning kan fortsätta på den inslagna vägen.

Knappen "Fortsätt →" är utgråad tills sidan har laddats klart och du kan gå vidare med rapporteringen.

 

Så fyller du i rapporterna


Använd muspekaren för att klicka i fält, ange därefter den information som efterfrågas.
Tryck tabb ( ,Tryck Tabb på tangetbordet ) på tangentbordet för att hoppa till nästa fält.
Aktivt fält visas med en blinkande markör och när muspekaren förs över med (istället för svart på vit bakgrund).
Viss information räcker det att ange en gång, så fylls den i automatiskt på andra ställen eftersom det är samma information som skall anges.

Klicka på
Skicka in för att skicka in uppgifterna över nätet.
Notera att du måste ange behörighetkod för att använda tjänsten.
eller
Snigelpost för att skriva ut blanketterna till skrivaren så du kan skicka dem i ett kuvert med posten.
Notera att Ordföranden, Kassören och Sekreteraren skall skriva under blanketterna samt att porto måste betalas om Årsrapporterna skickas med posten.

Utskrift: Se till att marginalerna på utskriften är satta till 15 mm för bästa resultat.
 
Nätet
SnigelpostSkriv ut
Vad betyder...?
Avdelningsnamn
 Avd. Nr.
Intern verksamhet
Sum


Antal
delt
 Styrelsemöte

 AU-möte
 Arbetsgruppmöte
Summa 
 Föreningsmöte
 Utflykt
 Studiebesök
 Konsert, teater
 Frågesport
Summa  Antal
Studiecirkel träffar
 Allmänna ämnen
 Trafik/trafiknykterhet
 Nykterhet
 Övr återk aktiviteter
MHF:are i annan organisations styrelse
Representerad i
Antal Delt.
 NTF/LOTS-grupp

 Övr trafiksäk.grupp

 NBV

 Lokalt Nykterhetsförb 
Summa 
Extern verksamhet
Deltog i Ja/Nej Delt

 Folknykterh. dag

 Trafiknykterh. dag
Antal

Antal kontakter
 Mässa
 Marknad
 Utställning
 Övr återk aktiviteter
 Rastplats/ Ta paus
 Alkolåsekipaget
 Skol-/Ungdomsverks
Resultaträkning

 Intäkter
 Medlemsavgifter
 Bidrag från MHF Region
 Bidrag org, Kommun, L-ting
 Övriga bidrag/gåvor
 Lotteri (netto)
 Räntor
 Övriga intäkter
Summa kr 
 

 Kostnader
 Arvode/Reseersättning
 Mässa/Marknad
 Folknykterh-Trafiksäkerh dag
 Styrelse - Årsmöte
 Info.material + Motorföraren
 Hyra/Drift av lokal
 Ta Paus
 Porto, telefon, kontorsmaterial
 Anslag till ungdomsverksamhet
 Övriga kostnader
 Finansiella kostnader
Summa kr 
 +/- Årets resultat i kronor 
Tillgångar och eget kapital
 Kassa (kassa, pg, bank)
 Postgiro
 Bank
 Aktier, obligationer, fastigh. mm.
 Övriga tillgångar
Summa tillgångar kr 
Skulder och eget kapital
 Kortfristiga skulder
 Lån

 Övriga skulder
 Eget kapital
Summa skulder o eget kapital 
Lokalavdelning
Avdelningsnamn
 Avd. Nr.
Postgironummer
SalusAnsvar Bank/eller Bank
clearnr
kontonr

Ordförande
tecknare av firma  konto
Namn

Adress

Postadress
Medlemsnr

Telefoner

Telefax

E-post


Sekreterare
Namn 
Adress 
Postadress 
Medlemsnr 
Telefoner 
Telefax 
E-post 

Förslag på ombud förbundsårmötet 
Namn 

Kontaktperson Ungdomarbete
Namn
Adress
Postadress 

Kassör
tecknare av firma  konto
Namn
Adress 
Postadress 
Medlemsnr 
Telefoner 
Telefax 
E-post 

Damkontakt / Damklubbsordförande
Namn
Adress 
Postadress 
Medlemsnr 

Revisorer
Namn
Adress 
Postadress 
Namn
Adress 
Postadress 

Valberedningens sammankallande
Namn
Adress 
Postadress 

Lokalavdelning
AvdelningsnamnAvd. nr.
Under året genomförd verksamhet
(Godkända aktiviteter ger 2% per aktivitet dock max 6% i bidrag räknat på betalande avdelningsmedlemmar)


Lokalavdelning
Dokument med verksamhet

AvdelningsnamnAvd. nr.
Lokalavdelning
Avdelningsnamn
 Avd. Nr.
anmäler följande ombud:
Varje avdelning äger rätt att representera med två ombud.

( Lokalavdelning med mer än 100 medlemmar den 31/12 - äger rätt att representera med ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. )

Ombud 1
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Ombud 2
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Ombud 3
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Ombud 4
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Ersättare 1
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Ersättare 2
Namn

Adress

Postadress
Telefoner

E-post

Vänligen notera önskemål om specialkost:
 
 
0%